Posició inconstitucional del president del Tribunal Constitucional. ¿O no?

251

El nou president del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, estrena el càrrec amb una declaració política: “La Constitución no permite la autodeterminación”. I punt. Però amplis sectors democràtics catalans, i també demòcrates espanyols,  estan a favor de l’autodeterminació o, al menys, respecten l’exercici d’aquest dret. El fet és que el TC i/o el seu president prenen posició en declaracions i sentències sobre les que hom pot preguntar-se si s’adeqüen al text constitucional i a l’esperit dels drets i les llibertats de les persones i dels pobles. ¿O no?. Segueixen algunes preguntes amb l’ànim democràtic, pacífic, dialogant, convivencial de posar llum a la foscor…

2.- Conde-Pumpido ¿accepta o rebutja que la Declaració Universal dels Drets Humans preval en la seva interpretació i aplicació sobre la Constitució espanyola? I és que l’article 10.2 de la Constitució estableix: “Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificades per Espanya”.

3.- Conde-Pumpido ¿accepta o rebutja que “els tractats internacionals vàlidament celebrats, una vegada publicats oficialment a Espanya, formaran part de l’ordenament intern” com estableix l’article 96.1 de la Constitució?

4.- Conde-Pumpido ¿accepta o rebutja que un d’aquests tractats internacionals signat per Espanya és el Pacte Internacional de drets Civils i Polítics que estableix en el seu primer article que “all people have the righ to self-determination” (tots els pobles tenen el dret d’autodeterminació)? I el president del TC ¿accepta que el mencionat article primer precisa: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural”?.

5.- Conde-Pumpido ¿accepta o rebutja que aquest pacte internacional signat per Espanya que estableix el dret d’autodeterminació consta en el Boletin Oficial del Estado (BOE 1977/10733)?

6.- El TC i el seu president Cándido Conde-Pumpido ¿accepten o rebutgen que hi ha una connexió entre Constitució, Declaració Universal dels Drets Humans, tractats internacionals, Pacte Internacional de Dret Civils i Polítics, Boletín Oficial del Estado (1977/10733) i dret d’autodeterminació?

Comparteix aquesta entrada