Autodeterminació. Els annexionistes violen la Constitució i el BOE

362

Els unionistes o annexionistes que es presenten com constitucionalistes, des de PSOE i PP a CS i VOX, violen la Constitució i el Boletín Oficial del Estado (BOE) quan neguen el dret d’autodeterminació.

2.- Els annexionistes espanyols menyspreen la Constitució que estableix: “Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix  s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans” (article 10.2). Aquesta Declaració, aprovada per l’assemblea general de les Nacions Unides (10 desembre 1948), contempla el dret d’autodeterminació. “La voluntat del poble és el fonament de l’autoritat dels poders públics” (Punt 21).

3.- El punt 21 afegeix: “Aquesta voluntat ha d’expressar-se mitjançant eleccions sinceres que cal celebrar periòdicament per sufragi universal igual i secret, o seguint qualsevol procediment equivalent que asseguri la llibertat del vot”. Qualsevol altre procediment equivalent és el referèndum. Cal deixar constància que cap article  de la Constitució  prohibeix el referèndum ni l’amnistia.

4.- Els annexionistes espanyols tan legalistes també menystenen el BOE. El seu número 2977/10733 assumeix el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat l’any 1976 per Nacions Unides.  El primer punt d’aquest Pacte estableix: “1) Tots els pobles tenen el dret d’autodeterminació”. Afegeix: “En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural”.

5.- El preàmbul d’aquest pacte fa diverses consideracions que avalen el dret d’autodeterminació dels pobles… “Els Estats part en aquest Pacte, considerant que d’acord amb els principis proclamats a la Carta de les Nacions Unides, el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana és el fonament de la llibertat, la justícia i la pau al món… Reconeixent que aquests drets deriven de la dignitat inherent a la persona humana… Reconeixent que, d’acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans, només es pot realitzar l’ideal de l’ésser humà lliure, alliberat del temor i de la misèria si es creen condicions que permetin a cada persona gaudir dels seus drets econòmics, socials i culturals i també dels seus drets civils i polítics… Considerant que la Carta de les Nacions Unides imposa als Estats l’obligació de promoure el respecte universal i l’observança dels drets i de les llibertats humanes… Adonant-se que l’individu, pel fet de tenir deures envers els altres individus i envers la comunitat a la qual pertany, té la responsabilitat de maldar pel foment i l’observança dels drets reconeguts en aquest Pacte… Convenen…”

Comparteix aquesta entrada