Crida a Mas, Puigdemont i Torra a favor de l’entesa sobiranista

273

L’ofensiva del nacionalisme espanyol, de PSOE a VOX, per terra, mar i aire contra el sobiranisme català democràtic i pacífic justifica una crida als presidents Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra per tal que facin des d’ara gestions  a favor de l’entesa sobiranista.

 

1. Una crida als presidents 129, 130 i 131 de la Generalitat de Catalunya per tal que mantinguin el seu compromís amb la “Declaració de Perpinyà” (9 octubre 2020) i els partits respectius abandonin retrets estèrils i facin els sacrificis que calguin. Laura Borràs es dibuixa com la primera presidenta de Catalunya. Una dona culta, compromesa amb el poble català, els drets i les llibertats de la ciutadania. Mas, Puigdemont i Torra han de fer l’impossible perquè cap vot sobiranista sigui inútil. Els vots que van plegats són ùtils. Cada vot perdut aniria a parar a l’espanyolisme, de PSOE a VOX.

 2. Val la pena recordar la “Declaració de Perpinyà” signada pels tres presidents i que avui és vigent…

“Cata­lu­nya viu immersa en un con­flicte polític amb l’Estat espa­nyol per la nos­tra volun­tat con­ti­nu­ada i refe­ren­dada a les urnes d’exer­cir el dret d’auto­de­ter­mi­nació. Aquest com­promís amb el man­dat democràtic d’una majo­ria rei­te­rada dels ciu­ta­dans de Cata­lu­nya és el que ens ha por­tat tots tres a ser inha­bi­li­tats o des­tituïts per l’Estat espa­nyol. Tenim un pro­jecte polític democràtic, la República Cata­lana, que volem fer rea­li­tat sem­pre per les vies estric­tes de la democràcia i la pau. Som repre­sen­tants d’una majo­ria política i par­la­mentària que no ha tin­gut cap por a con­vo­car els ciu­ta­dans a les urnes sem­pre que hem con­si­de­rat que calia reva­li­dar el suport popu­lar a les deci­si­ons més trans­cen­dents.

“Mal­grat haver estat sem­pre del cos­tat del diàleg i la democràcia, se’ns ha apli­cat una justícia de part, plena d’irre­gu­la­ri­tats i malin­ten­ci­o­nada, adreçada con­tra la mino­ria naci­o­nal cata­lana dins de l’Estat espa­nyol. El nos­tre país torna a tenir pre­sos polítics i exi­li­ats. Polítics, líders de la soci­e­tat civil i cen­te­nars i cen­te­nars de ciu­ta­dans com­pro­me­sos amb els valors democràtics de l’1 d’octu­bre del 2017, estan sot­me­sos a l’arbi­tra­ri­e­tat dels tri­bu­nals de l’Estat. Això no és justícia, això sabem que només té un nom: repressió política.

“La manera d’actuar de l’Estat espa­nyol està fora de lloc en qual­se­vol democràcia i s’oposa als prin­ci­pis i valors fun­da­ci­o­nals de la Unió Euro­pea. Que els tres últims pre­si­dents ele­gits democràtica­ment a Cata­lu­nya hàgim estat col­pe­jats per la repressió de l’Estat espa­nyol, és un clar senyal de la gra­ve­tat del con­flicte que vivim al nos­tre país. Aquest con­flicte exi­geix diàleg, nego­ci­ació i medi­ació inter­na­ci­o­nal per tro­bar una solució justa i democràtica a la volun­tat lliure dels cata­lans.

 

Comparteix aquesta entrada