La Constitució (10.2) obliga a respectar el dret d’autodeterminació

399

La Constitució espanyola te el deure de respectar el dret d’indeterminació. Els auto denominats constitucionalistes que s’hi oposen violen la lletra i l’esperit del text constitucional, i perjudiquen la convivència

1. DEURE CONSTITUCIONAL.  L’article 10.2 és clau. “Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèties ratificades per Espanya”. Aquest article no diu que  la Constitució “pot” interpretar-se sinó que se “’interpretarà” . Queda molt clar que diu que la Constitució “s’interpretarà” segons una legislació superior com son la Declaració Universal dels Drets Humans i els tractats i acords internacionals. Això és un deure, una obligació.  

2. DRET A DECIDIR. El Col.lectiu Praga “reafirma el nostre convenciment que el sistema constitucional espanyol  permet canalitzar l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya” (comunicat del 18.10.2019 sobre l’actual situació política i jurídica).  El Col·lectiu Praga està format per juristes amb l’objectiu de contribuir amb arguments jurídicament fonamentats al debat sobre l’exercici del dret a decidir dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya sobre el seu estatus polític col·lectiu.

3. NACIONS UNIDES. La Declaració Universal dels Drets Humans (aprovada per l’assemblea general de les Nacions Unides del 10 de decembre de 1948) estableix: “La  voluntat del poble és el fonament de l’autoritat dels poders públics” (Article 21.3). Catalunya és un poble.

4. DRET DE LLIURE DETERMINACIÓ. El Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics (Nova York, 19 de desembre de 1966) estableix: “La Carta de les Nacions Unides imposa als Estats l’obligació de promoure  el respecte universal i efectiu dels drets i de les llibertats humanes” (Preàmbul). “Tots els pobles tenen el dret de lliure determinació. En virtut d’aquest dret estableixen lliurement  la seva condició política proveeixen alhora el seu desenvolupament econòmic, social i cultural” (Article 1.1). “Els Estats parts en el present Pacte, promouran l’exercici del dret de lliure determinació i respectaran aquest dret de conformitat amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides (Article 1.3). “Cada Estat part es compromet a adoptar, segons els seus procediments constitucionals i a les disposicions del present Pacte, les mesures oportunes per dictar les disposicions legislatives o d’una altre caràcter que fossin necessàries  per fer efectius els drets reconeguts en el present Pacte i que no estiguessin ja garantits per disposicions legislatives o d’un altre caràcter” (Article 2.2).

5. Rei, Tribunal Constitucional, Tribunal Suprem, Parlaments, partits polítics, forces armades i policials, tothom ha de respectar i complir l’article 10.2 de la Constitució. Ha de respectar els drets i les llibertats de les persones i dels pobles.

Comparteix aquesta entrada